Ökumenische Kirche Flüh

Sonntag, 17. Dezember 2017


10:00h, Ökum. Kirche Flüh

Ökumenischer Sonntag: Gottesdienst

Pfarrer Michael Brunner 

Mit anschliessendem Apéro.